استفاده از لاکرهای هوشمند و تحول در الگوی تردد افراد