شرکت

گواهینامه/مجوزها

با گواهینامه‌ها و مجوزهای جابار بيشتر آشنا شوید

گواهی فعالیت خدمات پستی جابار

تقدیر نامه یک ستاره تعالی لجستیک و زنجیره تامین

گواهی تاییدیه شرکت فاخر کالا نوین گستر پویا