استفاده از لاکرهای هوشمند و تحول در الگوی تردد افراد

آخرین مایل مسیر (Last Mile) و گرانترین بخش یک زنجیره تأمین است و تا 55% از هزینه کل آن مسیر را شامل می شود. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که استفاده از لاکرهای هوشمند باعث کاهش 27% در مسافت طی شده توسط خودروهای باری و شخصی و در نتیجه به همان میزان کاهش آلایندگی محیط زیست را در پی دارد. همچنین این موضوع باعث افزایش 12% در استفاده از خودروهای حمل و نقل عمومی (کمک به حفظ محیط زیست) می‌گردد.


پژوهشی که در لهستان انجام گرفت نشان داد که محل قرارگیری لاکر هوشمند مهمترین عامل تأثیرگذار در پذیرش آنها توسط مشتریان است. موروز و پولکوفسکی (2016) نگرش ها و رفتارهای زیست محیطی نسل Y (اولین نسل همراه با اینترنت) را در مورد تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که نسل Y تمایل دارند مبلغ بیشتری برای تحویل مرسولات پستی خود پرداخت کنند به شرطی که این شیوه تحویل “دوستدار محیط زیست” باشد.


پژوهش دیگری در این زمینه صورت گرفت که ثابت کرد که هر چه فاصله بین منزل افراد تا مکان قرارگیری لاکرهای هوشمند کمتر باشد میزان استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی (دوستدار محیط زیست) برای دسترسی به مرسولات پستی بیشتر می‌گردد.

دیدگاه مشتریان در استفاده از لاکرهای هوشمند
  • امکان قرارگیری در اماکن عمومی شهری
  • در دسترس بودن به طور شبانه روزی و در طول سال
  • قابلیت استفاده توسط تمامی شرکتهای پستی
  • امکان لجستیک معکوس یا C2B (مرجوع کردن کالاهای خریداری شده از طرف مشتریان به کسب و کارها)
مطالعه موردی: راه اندازی آزمایشی لاکرهای هوشمند در شهر گراتس اتریش

در این پژوهش، یک لاکر هوشمند به طور آزمایشی در شهر گراتس اتریش نصب گردید. منطقه محل نصب این لاکر در جنوب شهر با جمعیتی بالغ بر 1800 نفر می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع است که چگونه لاکر هوشمند میتواند به توزیع مرسولات بیشتر و در عین حال پایداری محیط زیست کمک کند.

جامگ عکس 1
جامگ عکس2
کاهش مسافت طی شده توسط خودروها و نیز کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی

استفاده از لاکرهای هوشمند باعث کاهش آلاینده های زیست محیطی و نیز مسافت طی شده توسط خودروها می‌گردد. برای محاسبه میزان آلاینده های تولیدشده توسط خودروهای پستی، از گزارش منتشره توسط “آژانس محیط زیست اتریش” در سال 2018 بهره گرفته شد.

جامگ عکس3
جامگ عکس4
میزان آلاینده های تولید شده توسط خودروهای پستی اتریش
جامگ عکس5
جامگ عکس6

برای محاسبه میزان آلاینده تولیدشده به ازای هر بسته، میزان متوسط آلاینده تولیدشده توسط هر خودرو به ازای هر یک کیلومتر از مسیر از جدول فوق استخراج شده و در عدد 2.6 ضرب می‌گردد (2.6 عبارت است از متوسط مسافت طی شده توسط هر خودرو برای تحویل دادن یک بسته پستی). بدین ترتیب، میزان آلاینده تولیدشده برای هر بسته پستی به دست می آید.

مدیریت دریافت بسته
جامگ عکس7
جامگ عکس8
جامگ عکس9
مدیریت تحویل مرسولات
جامگ عکس11
جامگ عکس12
نرخ سفارش و مرجوعی مرسولات پستی

“نرخ سفارش بسته” عبارت است از تعداد بسته هایی که توسط شخص دریک بازه زمانی مشخص (یک هفته) سفارش داده شده است.

جامگ عکس13
جامگ عکس14

“نرخ مرجوعی بسته” تعداد بسته هایی است که شخص در یک بازه زمانی مشخص (یک هفته) برگشت داده است. درمجموع، شرکت کنندگان در این نظرسنجی در طول دوره مورد مطالعه 100 بسته را به ترتیب زیر مرجوع کردند: دانش آموزان 61 بسته و کارکنان 39 بسته

اجرای آزمایشی طرح استقرار لاکرهای هوشمند در شهر
  • گراتس دومین شهر پرجمعیت اتریش است.
  • بیش از 420000 نفر در این شهر ساکن هستند.

نخست، تعداد کل بسته های پستی در طول یک سال محاسبه شدند. بر اساس تعداد 0.4 بسته برای هر نفر در طول یک هفته، تعداد بسته های هر فرد در طول سال 21 عدد می‌باشد. تعداد بسته های مبادله شده در شهر گراتس در سال بالغ بر 8820000 بسته پستی می‌باشد. %27.5 از این تعداد مرسوله در مکانهایی غیر از محل سکونت افراد تحویل داده می‌شود.

میزان کل آلاینده های زیست محیطی تولیدشده برای تمامی خودروهای پستی اتریش

تعداد بسته های پستی (B2C- دریافتی و مرجوعی) : 8845620 عدد

جامگ عکس15
تاریخ: 2021-12-28