گواهی فعالیت خدمات پستی

تقدیرنامه ستاره تعالی لجستیک و زنجیره تامین

کارگروه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان