شرح راهکار

سرویس لاکر جابار برای پایانه‌ها که در این سرویس، فرستنده قصد ارسال مرسوله از طریق اتوبوسرانی را دارد.

در سرویس لاکر جابار برای پایانه‌ها، اپراتور ترمینال با وارد کردن اطلاعات مرسوله، آدرس مبدا و مقصد با انتخاب سرویس جابار در ترمینال مقصد، لاکرهای آزاد متناسب با ابعاد مرسوله در ترمینال مقصد را مشاهده و ضمن هماهنگی با فرستنده، اقدام به رزرو لاکر می‌­نماید.

اپراتور ترمینال در مقصد، پس از دریافت کد دسترسی به لاکر رزرو شده، مرسوله را در لاکر بارگذاری می‌­نماید.

گیرنده مرسوله، پس از بارگذاری مرسوله در لاکر، کد دسترسی به لاکر، اطلاعات رزرو و آدرس لاکر را دریافت و ضمن مراجعه به لاکر در زمان رزرو مشخص شده، با وارد کردن کد دسترسی، مرسوله خود را از داخل لاکر برمی‌دارد.


نقش لاکر در فرایند

مخاطبان سرویس

فرستنده گیرنده کوریر مورد نظر

نرم‌افزار

سامانه مدیریت شبکه لاکر E-Lock

سرویس لاکر برای پایانه‌ها

جابار نزدیک به خودت را پیدا کن

لاکی پست

شماره موبایل