عوامل تاثیرگذار در تعیین محل استقرار لاکرهای هوشمند