شرح راهکار

به دلیل نیاز برخی شرکت‌های عرضه خدمات پستی در استفاده بدون محدودیت از لاکر، پس از انعقاد قرارداد اجاره لاکر با مدت زمان مشخص و طبق چارچوب تعیین شده جابار، لاکر جابار در اختیار کوریر قرار می­‌گیرد.

نصب، راه اندازی پلتفرم و نگهداری سرویس به عهده جابار می‌باشد.


نقش لاکر در فرایند

مخاطبان سرویس

فرستنده گیرنده کوریر مورد نظر

نرم‌افزار

سامانه مدیریت شبکه لاکر E-Lock

اجاره لاکر هوشمند جابار

جابار نزدیک به خودت را پیدا کن

لاکی پست

شماره موبایل