... 90003132
راهکارها

اجاره لاکر

سرویس اجاره لاکر به شرکت‌های عرضه خدمات پستی
جاباری شو

شرح راهکار

به دلیل نیاز برخی شرکت‌های عرضه خدمات پستی در استفاده بدون محدودیت از لاکر، پس از انعقاد قرارداد اجاره لاکر با مدت زمان مشخص و طبق چارچوب تعیین شده جابار، لاکر جابار در اختیار کوریر قرار می­‌گیرد.

نصب، راه اندازی پلتفرم و نگهداری سرویس به عهده جابار می‌باشد.


نقش لاکر در فرایند

مخاطبان سرویس

فرستنده گیرنده کوریر مورد نظر

نرم‌افزار

سامانه مدیریت شبکه لاکر E-Lock

اجاره لاکر هوشمند جابار